BOTANIK na Správe CHKO Ponitrie – pracovná ponuka

BOTANIK na Správe CHKO Ponitrie – pracovná ponuka

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici
obsadzuje voľnú pracovnú pozíciu
BOTANIK
na Správe CHKO Ponitrie v Nitre

 

 Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa prírodovedného, lesníckeho, poľnohospodárskeho alebo environmentálneho zamerania,
 • základná znalosť legislatívy na úseku ochrany prírody a krajiny, medzinárodné smernice týkajúce sa ochrany prírody – Smernica o biotopoch a Smernica o vtákoch,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý, znalosť práce s geografickými informačnými systémami (GIS) a databázami,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni stredne pokročilý vítaná,
 • vodičský preukaz typu B, vítaná prax
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, schopnosť samostatnej práce, organizačné schopnosti,
 • prax v odbore vítaná

Pracovná náplň:

 • vypracovávanie odborných stanovísk pre konania orgánov ochrany prírody,
 • spolupráca pri tvorbe stratégií a dokumentácie ochrany prírody,
 • vypracovávanie programov starostlivosti o osobitne chránené územia,
 • plnenie odborných úloh súvisiacich so starostlivosťou o osobitne chránené územia,
 • mapovanie a monitoring stavu biotopov a druhov, navrhuje opatrenia na ich ochranu,
 • spolupráca a aktívna účasť na prebiehajúcich projektoch.

 Ponúkané výhody:

 • 5 dní dovolenky navyše,
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • pružný pracovný čas,
 • preplatenie PN nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Predpokladaný nástup: 1.7.2023.

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh.

Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 1027,00 EUR s možnosťou priznania osobného príplatku po skúšobnej dobe až do výšky 100 % z príslušnej platovej tarify podľa kvality vykonávanej práce.

Žiadosť o prijatie na pracovnú pozíciu, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely obsadenia voľnej pracovnej pozície zašlite do 15.5.2023 na e-mailovú adresu: radimir.siklienka@sopsr.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Radimír Siklienka, PhD., riaditeľ správy

ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

Tel.:  +421 903 298 310