Jednou z dôležitých úloh Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky ako odbornej organizácie ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou pôsobnosťou, definovaných priamo v zákone NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je  zabezpečovanie prevádzky chovných a rehabilitačných staníc spojené so starostlivosťou o choré, zranené alebo poškodené chránené živočíchy.

Rehabilitácia chránených druhov živočíchov pod odborným dohľadom Správy CHKO Ponitrie má v Nitre už takmer pätnásťročnú tradíciu. Budovanie Rehabilitačnej stanice Nitra – Šindolka pri Správe CHKO Ponitrie začalo v roku 2010 vďaka podpore a pochopeniu vedenia Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre. Do roku 2015 fungovala rehabilitačná stanica vo veľmi skromných podmienkach. Vedenie Štátnej ochrany Slovenskej republiky využilo  možnosť získania finančného grantu od Nadácie pre ochranu biodiverzity Karpát a v jarných mesiacoch roku 2015 sa začala rozsiahla rekonštrukcia priestorov rehabilitačnej stanice. Z finančných prostriedkov  nadácie boli vybudované 3 nové voliéry – jedna väčšia, určená najmä pre vodné vtáctvo a dve menšie pre dravé vtáky. Ďalšie zariadenia rehabilitačnej stanice, vrátane úpravy areálu, boli financované z rozpočtu ŠOP SR, drobných sponzorských darov a s pomocou dobrovoľníckej práce spolupracovníkov Správy CHKO Ponitrie, prevažne dobrovoľných členov stráže prírody. Bola zrekonštruovaná rozlietavacia voliéra, štyri karanténne boxy, vybudovaný sklad materiálu a menšia voliéra pre drobné živočíchy. Materiál na rekonštrukciu a zariadenie rehabilitačnej stanice čiastočne financovala aj ZOO Bojnice v rámci projektu Sieť záchranných staníc financovaného z prostriedkov EÚ, Operačného programu Životné prostredie.

Hlavným cieľom a poslaním rehabilitačnej stanice je záchrana a liečenie poranených či inak handicapovaných voľne žijúcich chránených živočíchov a ich príprava na návrat do voľnej prírody. Našou úlohou je často aj starostlivosť o opustené mláďatá, záchranné prenosy živočíchov z miest ich bezprostredného ohrozenia a mnoho ďalších činností.

Rehabilitačná stanica Štátnej ochrany prírody SR pri Správe CHKO Ponitrie Nitra – Šindolka slúži na príjem a rehabilitáciu poranených alebo inak hendikepovaných chránených živočíchov najmä z okresov Nitra, Levice, Zlaté Moravce a Topoľčany. V prípade potreby z okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou, ale aj ďalších. Dôvody prijímania voľne žijúcich živočíchov sú rôzne, medzi tie najčastejšie patria zranenia spôsobené dopravnými prostriedkami, nárazy do prekážok, či napadnutia inými živočíchmi. Veľmi časté sú aj popáleniny elektrickým prúdom, alebo nárazy do drôtov elektrického vedenia. Osobitnú skupinu tvoria mláďatá, ktoré nie vždy vyžadujú pomoc, ale pre svoju nesamostatnosť sú často laickou verejnosťou odchytené a prinesené do stanice. Medzi ďalšie príčiny, pre ktoré sa živočíchy dostávajú do nášho zariadenia, patria pády do najrôznejších priestorov, vysilenie organizmu či infekcie.

Správa CHKO Ponitrie zabezpečuje podobne ako ďalšie organizačné zložky ŠOP SR aj po pracovnej dobe a počas víkendov a sviatkov pracovnú pohotovosť prostredníctvom službukonajúcich pracovníkov. Verejnosť môže v prípade nálezu chráneného živočícha telefonicky kontaktovať príslušného pracovníka, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Telefónne čísla kompetentných pracovníkov ŠOP SR podľa územnej pôsobnosti sú k dispozícii na tejto webovej stránke alebo na stránke www.sopsr.sk. Prevádzku rehabilitačnej stanice vrátene odchytu, odobratia a transportu poškodených a hendikepovaných živočíchov, ako aj pravidelnú starostlivosť pri rehabilitácii zabezpečujú pracovníci Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v úzkej spolupráci so zmluvným veterinárnym lekárom. Jedná sa o činnosť, ktorá nie je naviazaná len na pracovnú dobu, o živočíchy je potrebné postarať sa aj cez víkendy a sviatky. Úspešne vyliečené živočíchy sú po ukončení rehabilitácie vypúšťané do voľnej prírody.

Priestory rehabilitačnej stanice využívame aj na environmentálnu výchovu s funkciou ekocentra, kde sa návštevníci môžu prostredníctvom prehliadky a odborného výkladu dozvedieť viac o záchrane chránených druhov živočíchov.