NATURA 2000 – sústava chránených území členských krajín Európ­skej únie. Jej cieľom je zachovanie najvzácnejších a najohroze­nejších biotopov a druhov na území štátov EÚ. Sústavu chránených území NATURA 2000 v CHKO Ponitrie reprezentuje vzhľadom na bohatý výskyt biotopov a druhov európskeho významu 7 území eu­rópskeho významu (schválené rozhodnutiami európskej komisie na prelome rokov 2007 a 2008 s doplnením a rozšírením existujúcich území v roku 2011) a v centrálnej časti CHKO chránené vtáčie úze­mie (vyhlásené v roku 2008). Viac informácií o NATURA 2000 a o chránených územiach môžete nájsť aj na www.sopsr.sk/natura/.

Územia európskeho významu

ÚEV Zobor – identifikačný kód: SKUEV0130, výmera: 1904,79 ha

Územie pokrýva takmer celé Zoborské vrchy – najjužnejší výbe­žok pohoria Tribeč. Pestrá geologická stavba spolu s orientáciou svahov podmienila vznik rôznorodých biotopov európskeho a ná­rodného významu spolu s výskytom viacerých chránených druhov rastlín a živočíchov. Komplex tu tvoria vresoviská a krovinové bio­topy (4030, 40A0*), prirodzené a poloprirodzené travinno-bylinné biotopy (6110*, 6190, 6210, 6240*, 6510), skalné biotopy a jaskyne (8150, 8160*, 8210, 8220, 8310) a dominantné lesné biotopy (9130, 9150, 9180*, 91E0*, 91G0*, 91H0*, 91I0*, 91M0).

Z druhov európskeho významu sa tu vyskytujú: jazýčkovec vý­chodný (Himantoglossum caprinum), peniažtek slovenský (Thlaspi jankae), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), koník slovanský (Stenobothrus eurasius), roháč obyčajný (Lucanus cervus), fuzáč alpský* (Rosalia alpina), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), spriadač kostihojový* (Callimorpha quadripunctata), kunka červenobruchá (Bombina bombina), netopier obyčajný (Myotis myotis), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) a uchaňa čierna (Barbastella bar­bastellus).

ÚEV Gýmeš – identifikačný kód: SKUEV0131, výmera: 73,41 ha

Územie sa nachádza v okolí zrúcanín hradu Gýmeš v blízkosti obce Jelenec. Pomerne malé územie je zaujímavé bohatým výskytom viacerých biotopov európskeho významu: krovinové biotopy (4030), prirodzené a poloprirod­zené travinno-bylinné biotopy (6110*, 6210), skalné biotopy a jas­kyne (8150, 8220), lesné biotopy (91I0*, 91G0*, 9180*, 91M0, 91H0*) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), fu­záč alpský* (Rosalia alpina), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), roháč obyčajný (Lucanus cervus), kunka červenobruchá (Bombina bombi­na), netopier obyčajný (Myotis myotis), podkovár malý (Rhinolo­phus hipposideros) a uchaňa čierna (Barbastella barbastellus).

ÚEV Hôrky – identifikačný kód: SKUEV0133, výmera: 82,42 ha

Územie zahŕňa tri samostatné lokality na severozápadnom okraji Tribeča. Spoločným znakom území je prítomnosť skalných útva­rov – kremencových hôrok s výskytom kyslých podzolových pôd, na ktorých sa vyvinuli aj typické typy biotopov európskeho významu: vresoviská a krovinné biotopy mierneho pásma (4030), skalné bio­topy a jaskyne (8150, 8220), lesné biotopy (91I0*, 91G0*, 9180*) s druhmi európskeho významu: fuzáč alpský* (Rosalia alpina) a roháč obyčajný (Lucanus cervus).

ÚEV Sokolec – identifikačný kód: SKUEV0593, výmera: 224,76ha

V území doplnenom na ochranu v roku 2011 sa vyskytuje mozaika lúčnych a lesných spoločenstiev, ktoré reprezentujú prevažne kos­né lúky (6510) a viaceré lesné bi­otopy (9110, 9130, 9150 a 9180*). Územie je aj biotopom nasledovných druhov netopierov: podko­vár malý (Rhinolophus hipposide­ros), podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), neto­pier pobrežný (Myotis dasycneme), netopier veľkouchý (Myotis bechs­teini) a netopier obyčajný (Myotis myotis).

ÚEV Stráž – identifikačný kód: SKUEV0013, výmera: 19,83 ha

Územie vo východnej časti pohoria Tribeč. Komplex lúčneho (6210) a lesného biotopu (9130) sa nachádza na kóte Stráž. Vysky­tuje sa tu druh európskeho významu popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia subsp. moravica). V roku 2011 bolo schvá­lené rozšírenie územia pod rovnomenným názvom (identifikačný kód SKUEV1013, výmera 329,04ha), ktoré ochranu územia dopĺňa o biotop kosných lúk (6510) a vápnomilných bučín (9150)

ÚEV Tomov štál – identifikačný kód: SKUEV0023, výmera: 1,53ha

Rozlohou menšie územie vo východnej časti Tribeča zahŕňa jelšový porast – lesný biotop európskeho významu (91E0*).

ÚEV Hôrky – identifikačný kód: SKUEV0133, výmera: 82,54ha

Územie zahŕňa tri samostatné lokality na severozápadnom okraji Tribeča. Spoločným znakom území je prítomnosť skalných útva­rov – kremencových hôrok s výskytom kyslých podzolových pôd, na ktorých sa vyvinuli aj typické typy biotopov európskeho významu: vresoviská a krovinné biotopy mierneho pásma (4030), skalné bio­topy a jaskyne (8150, 8220), lesné biotopy (91I0*, 91G0*, 9180*) s druhmi európskeho významu: fuzáč alpský* (Rosalia alpina) a roháč obyčajný (Lucanus cervus).

ÚEV Sokolec – identifikačný kód: SKUEV0593, výmera: 224,76ha

V území doplnenom na ochranu v roku 2011 sa vyskytuje mozaika lúčnych a lesných spoločenstiev, ktoré reprezentujú prevažne kos­né lúky (6510) a viaceré lesné bi­otopy (9110, 9130, 9150 a 9180*). Existujúce skalné útvary slúžia aj pre zimovanie netopierov: podko­vár malý (Rhinolophus hipposide­ros), podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), neto­pier pobrežný (Myotis dasycneme), netopier veľkouchý (Myotis bechs­teini) a netopier obyčajný (Myotis myotis).

Chránené vtáčie územie

CHVÚ Tribeč (identifikačný kód SKCHVU031, výmera: 23 802,8ha)

Prevažná časť územia sa nachádza v dubových a bukových lesných porastoch Tribeča. Územie vo svo­jej severozápadnej časti pokrýva aj poľnohospodársku pôdu v okolí obcí, pričom hranica územia zasa­huje po rieku Nitra. Lesné porasty Tribeča sú dlhodobým a tradič­ným miestom pre hniezdenie orla kráľovského (Aquila heliaca). V priemere tu ročne hniezdia 3 páry orlov. Územie je významné aj z dôvodu ochrany a výskytu ďalších vtáčích druhov: ďateľ prostred­ný (Dendrocopos medius), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), krutohlav hnedý (Jynx torquilla), lelek obyčajný (Caprimulgus europaeus), muchár sivý (Muscicapa striata), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), penica jarabá (Sylvia nisoria), prepelica poľ­ná (Coturnix coturnix), včelár lesný (Pernis apivorus), výr skalný (Bubo bubo) a žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus).