Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  (ŠOP  SR) je príspevková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje najmä odbornú činnosť na úseku ochrany prírody a krajiny a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

Územná pôsobnosť jednotlivých organizačných zložiek Štátnej ochrany prírody SR.

Budova správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie na Samovej ulici v Nitre.  Správa CHKO Ponitrie je jednou z organizačných zložiek Štátnej ochrany prírody.