Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a osobitných predpisov:

 • obstaráva a zabezpečuje starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny vrátane vykonávania ich revízií,
 • plní funkciu rehabilitačnej stanice a realizuje jej prevádzku,
 • prijíma oznámenia o nájdených chránených živočíchoch, určuje nakladanie s nimi a vedie o nich evidenciu,
 • vedie evidenciu o nájdených chorých, zranených, poškodených, uhynutých a náhodne odchytených, zranených a usmrtených celoročne chránených živočíchoch,
 • vedie evidenciu škôd spôsobených určenými živočíchmi,
 • vyhotovuje, obstaráva a vedie vybranú dokumentáciu ochrany prírody a krajiny a iné odborné podklady s ňou súvisiace, poskytuje informácie z nej a realizuje vybrané opatrenia z nej vyplývajúce,
 • vypracúva programy starostlivosti o územia medzinárodného významu,
 • zabezpečuje označovanie osobitne chránených častí prírody a krajiny,
 • vykonáva výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a vedie evidenciu správ o výsledkoch ich výskumu,
 • vykonáva sprievodcovskú činnosť v chránených územiach,
 • vykonáva monitoring stavu a zmien prírodných ekosystémov v meniacich sa ekologických podmienkach a zabezpečuje opatrenia na udržanie a zlepšenie ich ekologickej stability,
 • riadi a koordinuje činnosť členov stráže prírody na základe poverenia orgánu ochrany prírody,
 • spracúva odborné stanoviská pre rozhodovaciu a inú činnosť orgánov ochrany prírody,
 • vykonáva kultúrno-výchovnú, propagačnú a edičnú činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny, zabezpečuje činnosť informačného stredikska,
 • zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci a na uskutočňovaní medzinárodných projektov programov a dohovorov v oblasti ochrany prírody a krajiny a zabezpečuje a koordinuje starostlivosť o územia medzinárodného významu,
 • plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti zákona o ochrane prírody a krajiny

Činnosť je realizovaná odbornými pracovníkmi (botanik, zoológ, lesník, denrológ, anorganik, krajinár, poľnohospodár a informatik) a profesionálnou strážou prírody v koordinácii riaditeľom správy.