Náučný chodník Zobor

Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Ponitrie, Územie eu­rópskeho významu Zobor, Národná prírodná rezervácia Zoborská lesostep, Prírodná rezervácia Žibrica

Geomorfologický celok: Tribeč

Okres: Nitra

Východisko: Nitra – Liečebný ústav Zobor

Trasa: hlavná trasa: Liečebný dom Zobor – vrch Zobor – a späť.

Dve vedľajšie trasy vedú ku kostolíku sv. Michala v Dražovciach a na vrch Žibrica s vyústením do obce Štitáre

Dĺžka: 14,7 km, prevýšenie 460 m

Čas prechodu: individuálny

Počet zastávok: 27

Názvy informačných panelov:
1. História, 2. Svoradov prameň, 3. Svoradova jaskyňa, 4. Odkryv na vozovej ceste, 5. Tri duby, 6. Kroviny, 7. Hradisko Zobor, 8. Turistické značenie, 9. Pyramída, 10. Zobor, 11. Pohorie Tribeč, 12. Stepné živočíchy , 13. Národná prírodná rezervácia Zoborská lesostep, 14. Kyslomilná vegetácia kremencov, 15. Rastliny, ktoré milujú teplo, 16. Borovice v Zoborských vrchoch, 17. Vinice, 18. Dražovský kostolík, 19. Kozie chrbty, 20. Rastliny dubovo-hrabo­vých lesov, 21. Lesné dreviny, 22. Lesnícke značky, 23. Vtáky listna­tých lesov, 24. Prírodná rezervácia Žibrica, 25. Živočíchy listnatých lesov, 26. Hradisko Žibrica, 27. Mravenisko
Náväznosť na turistickú značku: modrá, žltá, červená značka

Prístup: Nitra – Liečebný ústav Zobor, Nitrianske Hrnčiarovce, Dra­žovce, Štitáre, Žirany

Rok otvorenia, garant: 2005, Správa CHKO Ponitrie

Textový sprievodca: Sprievodca NCH Zoborské vrchy (je k dispozí­cii: Nitriansky informačný systém, Správa CHKO Ponitrie, Obecné úrady v Nitrianskych Hrnčiarovciach, Žiranoch a Štitároch alebo verzia na stiahnutie [pdf])

Aktuálny stav: náučný chodník bol dvakrát kompletne zrekonštru­ovaný, v súčasnosti sú miesta zastávok v teréne označené číslami, na ktoré nadväzuje text v sprievodcovi NCH

Zaujímavosti NCH: NPR Zoborská lesostep so zachovalou lesostep­nou dubinou a skalnou stepou na vápencoch s výskytom vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov, PR Žibrica so stepnými, lesostepnými a lesnými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami na vrchole Žibrica, Svoradova jaskyňa, krasová vyvieračka – Svora­dov prameň, hradisko – stopy po osídlení Zobora z obdobia Veľkej Moravy, Kultúrna pamiatka Dražovský kostolík

Náučný chodník Buchlov

Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Ponitrie, Územie eu­rópskeho významu Vtáčnik, Prírodná rezervácia Buchlov

Geomorfologický celok: Vtáčnik

Okres: Prievidza

Východisko: Osľany, Bystričany alebo Horná Ves

Trasa: Bystričianska dolina – zelená značka – rázcestie Zadné Lúky – žltá značka hrebeňom cez PR Buchlov – Žarnov

Dĺžka: 5,3 km, prevýšenie 400 m

Čas prechodu: 3 – 4 hod.

Počet zastávok: 8

Názvy informačných panelov:
1. a (8.) Základné údaje o NCH, 2. Lesné porasty, 3. PR Buchlov, 4. Rastlinstvo, 5. Jaseň pod Buchlo­vom, 6. Živočíšstvo, 7. CHKO Po­nitrie
Zameranie chodníka: prírodovedný a ochranársky

Typ chodníka: samoobslužný, line­árny, obojsmerný, peší, letný

Náročnosť terénu: vlastná trasa je nenáročná, prístup k náučnému chodníku je náročnejší

Náväznosť na turistickú značku: prepojenie na žltú a zelenú znač­ku

Prístup: SAD Osľany, Bystričany alebo Horná Ves

Rok otvorenia, garant: 1983, v r 1990 bol rekonštruovaný, Správa CHKO Ponitrie

Aktuálny stav: náučný chodník je vzhľadom na odľahlosť v dobrom stave

Zaujímavosti NCH: bralnaté andezitové vrcholy so skalnými spolo­čenstvami, výskyt duba zimného vo výške nad 1000 m n.m. (typic­ká ukážka azonálnej vegetácie)

Náučný chodník Vtáčnik

Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Ponitrie, Územie eu­rópskeho významu Vtáčnik, Národná prírodná rezervácia Vtáčnik, Prírodná rezervácia Makovište, Prírodná pamiatka Končitá

Geomorfologický celok: Vtáčnik

Okres: Prievidza, Žarnovica

Východisko: Kamenec pod Vtáčnikom, Gepnárová dolina alebo Bys­tričianska dolina

Trasa: Píly (chata) – Horný Hrádok – Pálenica – Zráz – Vtáčnik. Od­bočka náučného chodníka vedie od Siah cez Kasňovu skalu k horár­ni v závere Bystričianskej doliny

Dĺžka: 7,8 km (hlavná trasa 5,7 km, odbočka 2,1 km(, prevýšenie 900 m

Čas prechodu: 3- 4 hod.

Počet zastávok: 10 a 2 úvodné panely

Názvy informačných panelov:
1. a (12.) Základné informácie o NCH, 2. Vývoj prírody vo Vtáčniku, 3. Živočíšstvo, 4. Odboj počas SNP, 5. Rastlinstvo, 6. NPR Vtáčnik, 7. Klimatické pomery, 8. Horná Nitra, 9. Geológia a geomorfológia, 10. Buk pod Jaseňovou skalou, 11. CHKO Ponitrie
Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske

Typ chodníka: samoobslužný, lineárny, obojsmerný, peší, letný

Náročnosť terénu: stredne náročný až náročný

Náväznosť na turistickú značku: prepojenie na žltú a modrú značka, zelená značka

Prístup: SAD Bystričany a Kamenec pod Vtáčnikom

Rok otvorenia, garant: 1996, Správa CHKO Ponitrie

Aktuálny stav: náučný chodník je vzhľadom na svoju pozíciu v dob­rom stave

Zaujímavosti NCH: PP Končitá – andezitové bralá (ukážka rozpadu okraja lávového prúdu Vtáčnika), NPR Vtáčnik – prirodzená jedľová bučina, ostrovček pôvodnej smrečiny (jedna z dvoch najjužnejších lokalít na Slovensku).