Chránené územia v pôsobnosti správy

Jednou z úloh Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky je prostredníctvom jej organizačných útvarov obstarávanie a zabezpečovanie starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny.

Takýmito územiami s relatívne menšou výmerou v porovnaní s územím národných parkov alebo chránených krajinných oblastí sú chránené územia v kategórii: prírodná rezervácia (PR), národná prírodná rezervácia (NPR), prírodná pamiatka (PP), národná prírodná pamiatka (NPP), chránený areál (CHA).

V pôsobnosti správy (pracovisko Nitra) sa nachádza 77 týchto tzv. maloplošných chránených území z celkového počtu 1101 na území Slovenska.

Podrobnosti o týchto územiach môžete nájsť na: http://uzemia.enviroportal.sk/

Možné je využiť aj mapový prehliadač ŠOP SR: http://maps.sopsr.sk/

 

Text: Ing. Peter Hradňanský

Foto: Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.