Jarné čistenie pohoria Tribeč a CHA Dolné lazy

Jarné čistenie pohoria Tribeč a CHA Dolné lazy

V sobotu 22. 4. 2023 počas sviatku „Dňa Zeme“ sa naše pracovisko Správy CHKO Ponitrie zapojilo do čistenia osobitne chránenej časti územia – Chránený areál Dolné lazy  v obci Závada, okres Topoľčany, od nelegálne uložených odpadov.

Táto pracovná aktivita bola súčasťou projektu plánovaného pasenia v rámci aktivity C.1 – Obnovný manažment trávnatých biotopov  na danej lokalite vykonávané v rámci projektu LIFE19 NAT/SK/000895 “Obnova endemických druhov rastlín a suchomilných travinno-bylinných biotopov v kontaktnej zóne panónskeho a alpského biogeografického regiónu”, na ktorom participujeme v spolupráci s organizáciou BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie).

Práve pre toto územie sa chystá od mája tohto roku lokálna pastva z dôvodu zabezpečenia priaznivého stavu borievkových porastov, kde sa nachádzajú mozaikovite aj suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží, ktoré sú stanovišťami vzácnych druhov orchideí.

Akciu zorganizovala Správa CHKO Ponitrie v  spolupráci so starostom obce Závada Petrom Zigom, ktorý  poskytol pre vyčistenie územia vrecia spolu s odvozom odpadu, jeho vytriedením a zákonnou likvidáciou. Do akcie sa zapojili okrem pracovníkov Správy CHKO Ponitrie aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Závade a členovia dobrovoľnej stráže prírody.

 

V tento deň sa uskutočnilo v spolupráci s Obecným úradom Solčany, OZ Aquilla Horné Ponitrie a Združením mikroregiónu Svornosť aj tradičné Jarné čistenie pohoria Tribeč v katastrálnych územiach obcí Oponice, Kovarce, Nitrianska Streda, Solčany a Krnča. Okrem územia CHKO Ponitrie sme sa zamerali aj na osobitne chránené územia PR Solčiansky háj, NPR Hrdovická a PR Kovarská hôrka.

 

Všetkým zúčastneným aktérom tohto užitočného činu Správa CHKO Ponitrie vyslovuje poďakovanie za prejavenú ochotu, spoluprácu a poskytnutú súčinnosť. Partnerom podujatia bola firma Heineken Slovensko.

 

Text: A. Zacharová

Foto: A. Zacharová, V. Mlynek, K. Babčan