Manažment vzácnej lokality

Koncom júla sme uskutočnili aktivitu zameranú na kosenie lokality v katastri obce Ladice. Lokalita predstavuje zarastajúci lúčny porast na kyslom substráte (kremenci) v bývalom ovocnom sade, ktorý prechádza do porastu vresovísk. Manažment na tejto lokalite sme vykonávali po prvýkrát. Pastva, ktorá tu prebiehala v minulosti, a vďaka ktorej sa samotný biotop vytvoril, by bola ideálna pre udržanie, resp. prinavrátenie priaznivého stavu biotopu. Poslednú pastvu sme však na lokalite zaznamenali naposledy v roku 2017, pričom sa jednalo iba o dve ovce. Znovuzavedenie pastvy je v súčasnosti nereálne, preto pravidelné kosenie aspoň čiastočne nahrádza tradičné obhospodarovanie.

Text: Jaroslav Košťál

Foto: Jaroslav Košťál