Obnova tradičného obhospodarovania v ÚEV

Od roku 2022 sa začala po prvý krát realizovať pastva na územiach európskeho významu v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie.

V tomto roku bola v spolupráci s miestnou pastierkou podporená realizácia pastvy približne 30 kusového zmiešaného stáda oviec a kôz v ÚEV Dolné lazy. Lokalita je významná ako dôležité stanovište druhov z čeľade Orchidaceae a zároveň výskytom biotopov európskeho významu. Príprava na pastvu bola vykonaná na jar 2023, kedy boli odstránené kry a náletové dreviny.  Na lokalite sa realizuje celoročná voľná pastva.

ÚEV Ladické lúky je dôležitá genofondová plocha pre vzácne druhy rastlín. Jedným z nich je chránený druh národného významu pokrut jesenný (Spiranthes spiralis). Na konci augusta nás potešilo viac ako 300 kvitnúcich jedincov tejto orchidey. Na lokalite sa od jarných mesiacov páslo približne 10 kusov oviec v ohradníku, ktorý sa pravidelne prekladal.

Našim zámerom je podpora návratu  tradičného obhospodarovania lúčnych porastov s cieľom zabezpečiť ich obnovu a udržanie priaznivého stavu biotopov.

 

 

 

Text: M. Eliašová

Foto: M. Duchoň, M. Eliašová