Ochranárske manažmenty 2020

Ako po minulé roky, aj v roku 2020 bola zabezpečená starostlivosť o vzácne biotopy v pôsobnosti správy na lokalitách, ktoré si to najviac vyžadujú a kde je nutné zabezpečiť súčasný priaznivý stav biotopu, aby sa v budúcnosti nezhoršoval. Ak bol biotop v nepriaznivom stave (najčastejšie zarastený náletovými drevinami alebo hustým porastom trávy), robili sa opatrenia na zlepšenie stavu vypiľovaním náletu, kosením trávneho porastu a vyhrabaním pokosenej biomasy, aby najmä vzácne svetlomilné rastliny mali dostatok priestoru a svetla pre svoj rast, kvitnutie a rozmnožovanie.

Ochranárske manažmenty sa vykonávali v roku 2020 na 15 lokalitách v rôznych typoch chránených území (PR Lupka, PR Žibrica, ÚEV (územie európskeho významu) Malý Bahorec, ÚEV Stráž, CHA Kostolianske lúky, ÚEV Bočina, CHA Záhrada, CHA Dolné lazy, CHA Vinište, ÚEV Zobor – Meškov vrch, ÚEV Zobor – žirianske vinice, PR Veľký vrch, ÚEV Temešská skala – Čavoj, PR Holé brehy, ÚEV Bielické bahná) a 2 lokalitách mimo chránených území, ktoré predstavujú dôležité genofondové plochy pre vzácne druhy rastlín (v katastroch obcí Ladice a Velčice).

 

  1. Bielické bahná – vyčistená bola oddychová zóna v okolí infopanelov a pokosené porasty inváznej astry novobelgickej
  2. Holé brehy – odstránené boli porasty nepôvodných drevín – borovice čiernej a jaseňa mannového. Lokalita je zasa vernejšia svojmu názvu…
  3. Malý Bahorec – vrcholová časť kopca so vzácnymi kyslomilnými xerotermnými spoločenstvami bola pokosená
  4. Malý Bahorec – vápencová časť lokality – odstránené boli náletové dreviny
  5. Meškov vrch – po vlaňajšom krúžkovaní sa invázne agáty vypílili
  6. ÚEV Bočina – prehustené porasty borievok zarastajúce náletovými drevinami boli preriedené, čím vznikla mozaika borievkových porastov a xerotermných travinných spoločenstiev
  7. CHA Záhrada – optimálny stav biotopu bol vytvorený aj s ohľadom na potenciálnu pastvu, pri ktorej je nutná priechodnosť lokality pre pasúce sa zvieratá
  8. CHA Záhrada – po rokoch sa na dolnej lúke začína vytvárať mladý porast borievok

 

Text a foto: J. Košťál