Označenie chránených území

V našej praxi sa stretávame s porušením podmienok ochrany, ktoré vzniknú neoprávneným zásahom alebo činnosťou v osobitne chránených častiach prírody alebo krajiny, napríklad v chránených areáloch, prírodných rezerváciách.

Podobný je aj nedávny prípad, kedy došlo k nezákonnému zásahu na území NPR Hrdovická aj napriek jej udržiavanému pruhovému označeniu spolu s tabuľami so štátnym znakom SR.

V zmysle platných právnych predpisov (vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) sa pruhové označenie na hraničných stromoch a na stĺpikoch po obvode chráneného územia a jeho ochranného pásma a zón vykoná dvoma pruhmi farby širokými 5 cm, oddelenými medzerou širokou 5 cm. Horný pruh prebieha po celom obvode stromu vo výške 130 cm nad terénom alebo 10 cm pod vrcholom 1 m vysokého stĺpika, dolný pruh len po vonkajšej časti obvodu chráneného územia, ochranného pásma alebo zón. Pri súbehu hraníc priľahlých chránených území, ich ochranných pásiem alebo zón sa orientácia dolného polpruhu na spoločnej hranici pravidelne strieda. Chránené územia sa označujú červenou farbou, ich ochranné pásma žltou farbou a zóny modrou farbou.

V takto vyznačených územiach je možný pohyb po vyznačených turistických alebo náučných chodníkoch s rešpektovaním platných podmienok ochrany.

Text: Ing. Peter Hradňanský

Foto: Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.