Tradične so začiatkom vegetačnej sezóny monitorujeme v našej územnej pôsobnosti lokality – kolízne úseky ciest v okolí vodných plôch, ktoré vo zvýšenej miere využívajú migrujúce žaby na rozmnožovanie. Takouto lokalitou je aj vodná nádrž Kolačno v katastri obce Kolačno. Uplynulý víkend tu boli našim pracoviskom v spolupráci s dobrovoľnou strážou prírody a dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Strom života inštalované zábrany. Zamedzí sa tak kolízii migrujúcich žiab s vozidlami. Práce budú pokračovať pravidelnými kontrolami funkčnosti zábran, ktoré navádzajú migrujúce žaby do existujúcich priepustov, prípadne bude realizovaný transfer zachytených žiab k vodnej nádrži.

Ďakujeme dobrovoľníkom za ich pomoc.

Text: Peter Hradňanský

Foto: Vladimír Dobiaš