Realizácia manažmentových opatrení

Aj v tomto roku sa uskutočnili pravidelné manažmentové opatrenia na lokalite Stráž – územie európskeho významu (SKUEV0013 Stráž) v k. ú. Veľké Pole. Realizácie prác sa zúčastnili dobrovoľní strážcovia prírody pod vedením profesionálneho strážcu pána Viktora Mlyneka. Manažmentové opatrenia boli realizované na lokalite vzácneho druhu európskeho významu – popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia subsp. moravica), ktorý patrí aj medzi predmety ochrany v tomto území. Popolavec sa zachoval na lokalitách, ktoré boli v minulosti tradične obhospodarované (kosenie, pasenie). Po zániku tohto hospodárenia zachovanie druhu vyžaduje realizáciu manažmentových opatrení.

Text: Ing. Peter Hradňanský, Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.

Foto: Mgr. Jaroslav Košťál, PhD., Viktor Mlynek