Záchrana vzácnej šalvie

Šalvia etiópska je chráneným druhom a je uvedená aj v Červenej knihe ohrozených druhov rastlín Slovenska

Na hrádzi rieky Nitry v katastri obce Čakajovce sa vyskytuje vzácna šalvia etiópska (Salvia aethiopis). Jej rozšírenie na Slovensku sa koncentruje do juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny. Aj keď výskyt na lokalite pri Čakajovciach je pravdepodobne nepôvodný, ide o vzácnu teplomilnú rastlinu na najsevernejšej lokalite na Slovensku.

Úpravami a navyšovaním hrádze rieky Nitry v súvislosti s výstavbou automobilky Jaguar – Land Rover a jej protipovodňovej ochrany bola jej populácia ohrozená. Správa CHKO Ponitrie pristúpila k záchrannému transferu. V roku 2016 boli vykopané životaschopné jedince a boli odobraté semená.  Na jar 2017 po rekonštrukčných prácach na hrádzi boli jedince a semená opätovne vysadené a vysiate. Transfer bol úspešný. V júni tohto roku zakvitlo cca 50 jedincov a množstvo semenáčikov zabezpečuje vitálnu populáciu aj do budúcnosti. Hrádzu pravidelne kosia v rámci údržby pracovníci SVP, š.p., Správy povodia dolnej Nitry. Aby však rastliny šalvie etiópskej neboli skosené pred kvitnutím, zabezpečujeme obkosenie rastlín pre kvitnutie a produkciu semien pre ďalšiu reprodukciu populácie. Šalvia etiópska je chráneným druhom a jej spoločenská hodnota je 69 EUR.

 

 

 

Text: Jaroslav Košťál

Foto: Jaroslav Košťál