Krúžkovanie mláďat orlov kráľovských

Na  základe monitoringu bolo v pôsobnosti správy v roku 2019 evidovaných celkom 15 hniezd orlov kráľovských. V druhej polovici júna prebehli fyzické kontroly hniezd, spojené s odoberaním vzoriek pier na DNA analýzy a krúžkovaním mláďat. Na monitoringu a následnom krúžkovaní spolupracovali členovia Stráže prírody a RPS.

Z uvedeného počtu hniezd boli v priebehu hniezdenia 4 hniezdenia prerušené. V dvoch prípadoch išlo pravdepodobne o predáciu mláďat výrom skalným alebo jastrabom veľkým, v dvoch prípadoch pravdepodobne o antropické vplyvy. V zostávajúcich 11 hniezdach bolo celkom okrúžkovaných 14 mláďat, z toho len v 3 hniezdach boli 2 mláďatá,  v ostatných bolo po jednom. S pribúdajúcimi pármi orlov dochádza k zníženiu počtu mláďat v hniezdach, čo je prirodzený ekologický jav, zabezpečujúci dostatok potravy pre výchovu mláďat. V minulosti, keď hniezdilo v sledovanom území podstatne menej párov, mávali sme prakticky každoročne 1 – 2 hniezda s 3 mláďatami a vo viacerých hniezdach boli 2 mláďatá.

Na záver krúžkovacích akcií bolo pre spolupracovníkov, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporovali túto činnosť, zabezpečené spoločenské posedenie s občerstvením v priestoroch chaty na Sádku.

Text: RNDr. Stanislav Harvančík

Foto: S. Harvančík, M. Mitaš