Krúžkovanie orlov kráľovských v územnej pôsobnosti S-CHKO Ponitrie

Krúžkovanie orlov kráľovských v územnej pôsobnosti S-CHKO Ponitrie

Orol kráľovský (Aquila heliaca) je jedným z najvýznamnejších druhov vtákov, hniezdiacich v územnej pôsobnosti správy. Pre jeho ochranu bolo vyhlásené aj Chránené vtáčie územie Tribeč. No orly hniezdia aj mimo tohto CHVÚ, v celkovom počte 15 párov. Ich populácia v posledných rokoch na Slovensku stúpa a dosahuje početnosti už do 100 hniezdiacich párov. Najpočetnejšia populácia je na východnom Slovensku, menšia časť populácie  hniezdi na západnom Slovensku. S rastúcim počtom párov klesá počet mláďat v hniezdach (zväčša len 1, maximálne 2), kým v minulosti sme mávali pravidelne v niektorých hniezdach až po 3 mláďatá.

Ako každý rok, aj v tomto roku v druhej polovici júna prebiehali fyzické kontroly hniezd,  spojené s krúžkovaním mláďat, v spolupráci s aktivistami z Ochrany dravcov na Slovensku. Z 15 kontrolovaných hniezd bolo 5 nefunkčných zo zväčša neznámych príčin, ale mohlo sa tu negatívne prejaviť aj nepriaznivé chladné, daždivé a veterné počasie v čase inkubácie násad. Celkom bolo zistených v hniezdach 15 mláďat, ktoré sú v súčasnosti ešte na hniezdach, väčšinou už takmer operené a aktívne trénujú krídlami pred vylietaním. V 5 prípadoch boli v hniezdach po dve mláďatá a v 5 prípadoch po jednom. Okrúžkovaných bolo celkom 13 mláďat, v dvoch prípadoch pre nevhodné umiestnenie hniezd bolo od krúžkovania z bezpečnostných dôvodov upustené. Do 5 nefunkčných hniezd je zarátaný aj 1 kuriózny prípad, kedy sme v hniezde orlov našli už operené mláďa myšiaka hôrneho, ktoré tu odchovávali. Za viac než 40 rokov, čo sa venujeme monitoringu orlov kráľovských, sme sa s takýmto prípadom nestretli. Nakoľko ide o zaujímavý údaj, budeme sa mu venovať v samostatnom príspevku na webe, ako aj v odbornom článku.

Na záver krúžkovania bolo ponechané 1 hniezdo orlov kráľovských na spoločné podujatie, kde bola urobená ukážka krúžkovania pre členov Stráže prírody, taktiež v tom istom termíne boli okrúžkované v hniezde 2 mláďatá bociana čierneho (Ciconia nigra). Manipuláciu a krúžkovanie mláďat prevádzali iba osoby s oprávnením na túto činnosť.

Text: RNDr. Stanislav Harvančík a Ladislav Šnírer

Foto: S. Harvančík, Ivan Gajdács