Krúžkovanie vtákov na Bielických bahnách

V nedeľu 23. 10. 2022 sa pod záštitou Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie stretli ornitológovia spolupracujúci pri výskume a ochrane vtáctva. Aj vzhľadom na pokročilé ročné obdobie, kedy hlavná jesenná migrácia vtáctva prakticky končí, ukázali Bielické bahná svoj význam pre vtáctvo v urbánnej krajine.

Celkom bolo pozorovaných 25 druhov vtákov, odchytom do sietí bolo okrúžkovaných 16 jedincov  7 druhov. Zo zaujímavejších vtákov v sieťach uviazli napríklad  samček jastraba krahulca, 6 mlynárok dlhochvostých a 1 sojka. S chránenými druhmi manipulovali iba osoby s oprávnením na krúžkovanie vtákov. K úspešnému podujatiu bezpochyby prispelo aj príjemné počasie a chutný guláš od nášho spolupracovníka Jožka Čmika z Veľkých Uheriec.

Druh pozorované označené
1. sýkorka veľká 11 2
2. sýkorka belasá 12 2
3. jastrab krahulec 2 1
4. vrchárka modrá 3 1
5. stehlík obyčajný 18 3
6. sojka obyčajná 5 1
7. mlynárka dlhochvostá 15 6
8. drozd čierny 3  
9. chriašťeľ vodný 2  
10. stehlík čížik 13  
11. myšiak hôrny 2  
12. sokol myšiar 1  
13. pinka severská 1  
14. pinka obyčajná 9  
15. strnádka obyčajná 2  
16. žlna zelená 1  
17. straka obyčajná 5  
18. bažant obyčajný 6  
19. červienka obyčajná 1  
20. glezg obyčajný 1  
21. zelienka obyčajná 9  
22. kolibkárik čipčavý 1  
23. vrabec poľný 4  
24. orol kráľovský 1  
25. ďateľ veľký 1  

Text : RNDr. Stanislav Harvančík, Ladislav Šnírer

Foto: autori, D. Prievalský