Krúžkovanie vtákov na Bielických bahnách

Lokalita Bielické bahná sa nachádza v katastri obce Malé Bielice pri Partizánskom. Je to mokraď vytvorená v okolí termálneho prameňa, ktorá je popri výskyte zaujímavých botanických druhov aj významnou lokalitou hniezdiaceho, ale i migrujúceho vtáctva. Tento malý ostrovček prírody v údolí rieky Nitry bol už v osemdesiatych rokoch minulého storočia bližšie monitorovaný miestnymi ornitológmi, združenými v Ornitologickej sekcii ZO SZOPK Partizánske. Výsledky ich práce významne prispeli k celkovým poznatkom o faune a flóre tohto zaujímavého územia.

V nedeľu 7. 10. 2018 sa na lokalite pod záštitou Správy CHKO Ponitrie uskutočnilo spomienkové pracovné stretnutie ornitológov, v minulosti pôsobiacich v území a prizvaných hostí. Počas dňa bolo pozorovaných 41 druhov vtákov, do ornitologických sietí sa chytilo 14 jedincov v 7 druhoch, ktoré boli okrúžkované. Zaujímavým odchytom bol jedinec červienky obyčajnej s abnormálnym sfarbením. Účastníci podujatia opravili aj poškodenú lávku náučného chodníka, ktorý pôvodne vybudovali členovia mimovládnej organizácie Strom života a turistického oddielu Kamarát.

 

Text: RNDr. Stanislav Harvančík

Foto: S. Harvančík, J. Lengyel, I. Gajdács