Mapovanie hniezdiacich druhov vtákov pre nový atlas

Monitoring a mapovanie vtáctva pre nový Atlas hniezdneho rozšírenia vtákov SR boli v roku 2020 zrealizované aj v rámci malých členských projektov, ktoré poskytla SOS/BirdLife Slovensko na úhradu PHM. Mapovanie sme robili v nedostatočne zmapovaných štvorcoch v území v pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.

Cieľom projektov bolo mapovanie vtákov pre nový atlas, hlavne doplnenie údajov o hniezdiacom vtáctve v nedostatočne preskúmaných štvorcoch v pohorí Vtáčnik, Pohronský Inovec, Tribeč, Považský Inovec a v Nitrianskej, Hronskej a Žitavskej pahorkatine. Samotné mapovanie prebiehalo na vybraných lokalitách podľa pokynov koordinátora mapovania Jozefa Ridzoňa. Zisťovali sme početnosť, rozšírenie, čo najvyššiu preukaznosť hniezdenia a na základe zistených výsledkov aj zabezpečovali ochranu hniezd na ohrozených lokalitách (najmä vzácnych druhov dravcov).

Zaznamenaných bolo celkom 12 druhov hniezdiacich dravcov, 6 druhov sov a 120 druhov ostatného vtáctva.  Na celom sledovanom území z dravých vtákov hniezdilo 15 párov orla kráľovského, 3 páry orla skalného (z toho 1 nový), 3 páry orla krikľavého, 3 páry orliaka morského (z toho 1 nový) a 7 párov sokola sťahovavého. Zo sov to bolo 20 párov výra skalného a aj v tomto roku hniezdenie 2 krát plamienky driemavej. Zistené boli aj zriedkavé druhy, ako dudok chochlatý, vodnár potočný, bučiačik malý, brehuľa obyčajná a iné. Celkom absentoval na viacerých vhodných hniezdnych lokalitách jariabok hôrny. Naopak u krkavca čierneho sa nám potvrdila stúpajúca početnosť a prvýkrát aj vyhniezdenie v intraviláne obce.  Taktiež sme zistili niekoľko nových hniezdnych lokalít strnádky trsťovej, v pohorí Vtáčnik sme našli pár sov dlhochvostých, ktoré si tu obhajovali teritórium. Stúpa aj počet hniezdiacich párov labutí veľkých, nie je vzácnosť vidieť aj pestro sfarbenú vlhu obyčajnú.

Terénne práce prebehli  v mesiacoch február až august, kedy boli zaznamenávané všetky vizuálne a akusticky zistené druhy vtákov. Faunistické údaje boli priebežne zaznamenávané do databázy Aves symfony.

Text: Ladislav Šnírer, Stanislav Harvančík, Andrej Dubravský

Foto: S. Harvančík