Mapovanie hniezdisk včelárika zlatého

Včelárik zlatý (Merops apiaster) je rozšírený najmä v južnej časti  Slovenska, pričom je viazaný ponukou vhodných hniezdnych biotopov. Najvýznamnejším hniezdnym územím je oblasť Východoslovenskej roviny a Podunajskej nížiny. Celková populácia na Slovensku sa odhaduje na 700 – 1300 párov.

Cieľom mapovania hniezdisk včelárika zlatého v územnej pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie bolo zistiť rozšírenie, početnosť a na základe zistených výsledkov aj zabezpečenie ochrany na ohrozených lokalitách. Mapovanie bolo realizované a finančne podporené v rámci MČP SOS BirdLife Slovensko v mesiacoch máj až august 2018, kedy boli taktiež zaznamenávané všetky vizuálne a akusticky zistené druhy vtákov. Výsledky boli spracované a vložené do databázy Aves Symfony v priebehu novembra. Celkom bolo na sledovanom území zistených 14 obsadených lokalít a zahniezdenie 325 párov včelárika zlatého. Hniezdne nory sa nachádzali v kolmých stenách s výškou od 1 až po 15 metrov a v nadmorskej výške od 125 do 272 metrov. Do 200 m n.m. to bolo 9 a nad 200 m n.m. 5 hniezdení. Predpokladom je, že niektoré hniezdne lokality mohli ujsť pozornosti pri mapovaní vzhľadom na rozlohu územia a časovú náročnosť. V jednom prípade hniezdili včeláriky spoločne s asi 1000 párovou kolóniou brehule riečnej (Riparia riparia). Nepravidelnými kontrolami bolo zabezpečené nerušené hniezdenie pred fotografmi na lokalite pri Partizánskom.

 

 

 

 

 

 

 

Text: Ladislav Šnírer

Foto: L. Šnírer, S. Harvančík