Monitoring dravých vtákov

Územie v pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, ktoré zaberá územie 7 okresov, je z hľadiska biotopov veľmi rozmanité, od nížin až po horské prostredie. Z toho dôvodu sa tu vyskytujú aj takmer všetky druhy dravých vtákov, hniezdiacich na Slovensku.

Každoročný  monitoring vzácnych druhov je potrebný na zabezpečenie ochrany hniezd pred antropickými vplyvmi a vyžaduje si veľa času a spoluprácu vyškolených spolupracovníkov z radov dobrovoľných členov Stráže prírody a mimovládnych organizácií, najmä SOS/BirdLife Slovensko a RPS.

Ako prvé začínajú hniezdiť orliaky morské, orly kráľovské, orly skalné a sokoly sťahovavé. Práve týmto druhom bola v mesiaci marec venovaná najvyššia pozornosť. Podnikli sme už aj kroky na obmedzenie lesohospodárskych prác v okolí hniezda orla kráľovského tak, aby hniezdny strom nebol vyrúbaný a hniezdenie nebolo vyrušované. Práve v počiatočnej fáze hniezdenia – pri zahrievaní vajíčok, sú vtáky na vyrušovanie najcitlivejšie.

Aj na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že spolupráca s lesníkmi pri ochrane hniezd v pôsobnosti našej správy je dlhodobo na dobrej úrovni a je založená nielen na legislatíve, ale aj na dobrých vzťahoch.

 

Text a foto:  RNDr. Stanislav Harvančík