Monitoring orla kráľovského

Orol kráľovský (Aquila heliaca) je celosvetovo kriticky ohrozeným druhom dravca. Jeho spoločenská hodnota podľa platnej vyhlášky je 5990,- €. Vďaka prísnej ochrane jeho početnosť za posledné roky na Slovensku mierne stúpla a dosiahla priaznivý stav – okolo 80 hniezdiacich párov. Podstatná časť populácie hniezdi na východnom Slovensku. Západoslovenská populácia obsadzuje najmä územie v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie, kde v tomto roku máme monitorovaný doteraz rekordný počet – 15 hniezd. Hniezda sú pravidelne monitorované v spolupráci s členmi RPS a Stráže prírody.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík