Nielen medzi rastlinami, ale aj medzi živočíchmi na Slovensku je viac druhov, z ktorých ako ochrancovia pôvodných ekosystémov nemáme radosť. Sú to „privandrovalci“, ktorí sa na naše územie dostali umelo, neprirodzene – pričinením človeka, čiže introdukciou. Mnohé sa  začali úspešne rozmnožovať, rýchlo šíriť a negatívne vplývať na populácie príbuzných pôvodných druhov. Začali sme ich nazývať  inváznymi druhmi. Patria sem aj niektoré druhy vtákov. Pokusy o introdukcie niektorých vtákov v minulosti (kuropta horská, morka divá) boli neúspešné, a ktovie, čo by spôsobili s našimi príbuznými pôvodnými druhmi, keby sa to podarilo.

Húska štíhla (Alopochen aegyptiaca) má pôvod v Africkom kontinente, odkiaľ bola introdukovaná do krajín západnej Európy, najmä na Britské ostrovy, kde sa s obľubou rôzne druhy zúbkozobcov chovajú voľne na rôznych rybníkoch (v parkoch a pod.). A odtiaľ sa začali šíriť do celej Európy. V Českej republike bolo prvé zahniezdenie zistené v roku 2008 a následne sa začala rýchlo šíriť ako hniezdiaci druh po celej krajine smerom na východ a v roku 2014 sa objavila ako hniezdič aj na Slovensku  – na vodnej nádrži Sĺňava. Následne začalo pozvoľné pribúdanie hniezdiacich párov a v súčasnosti patrí medzi najrýchlejšie sa šíriace nepôvodné druhy vtákov na Slovensku (a v celej Európe).

Na Ponitrí sme ju po prvýkrát zistili hniezdiť na Košských mokradiach v roku 2021 (V. Šrank in verb) a hniezdili tam aj v roku 2022. V tomto roku sme ju po prvýkrát zistili hniezdiť aj na štrkovisku Bager v Partizánskom, kde som mal možnosť sledovať správanie húsok voči kačiciam divým od vyliahnutia až po vzletnosť mláďat. Počas sedenia samice na znáške sa samec veľmi agresívne správal voči káčerom kačice divej. Po vyliahnutí mláďat (6 pull.) agresia oboch dospelých húsok voči kačiciam divým enormne stúpla a napádali najmä kačice vodiace maličké mláďatá. Tie hľadali záchranu u športových rybárov, kde sa ešte húsky štíhle za nimi neodvážili. Myslím, že sa im niektoré podarilo zlikvidovať, pretože som v nasledujúcich dňoch kačice s malými mláďatami nepozoroval. Kačice s väčšími mláďatami väčšinou nechali na pokoji a dokonca spoločne zbierali čerešne popadané pod stromom. Húsky odchovali napokon len 4 mláďatá, ďalší pár sa zdržoval na vodnej nádrži Veľké Uherce, ale nezahniezdil. V európskej i našej legislatíve je húska štíhla zaradená medzi nežiadúce invázne druhy.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík