Ornitologické zaujímavosti z okresu Levice

V mesiacoch apríl – júl 2018 sme intenzívnejšie navštevovali doteraz málo preskúmané lokality z hľadiska hniezdenia vtáctva v okrese Levice. Prispela k tomu dobrá spolupráca s mimovládnou organizáciou SOS/BirdLife Slovensko v rámci malého členského projektu s názvom „Mapovanie vtáctva pre Atlas hniezdneho rozšírenia vtákov na Slovensku v kvadrátoch na nedostatočne preskúmanom území okresu Levice“. Cieľom projektu bolo doplniť údaje o hniezdiacom vtáctve z nedostatočne preskúmaných kvadrátov. V súčasnosti sa priebežne spracovávajú výsledky mapovania, ktoré budú využité nielen pre samotný atlas, ale aj praktickú ochranu vtáctva a ich biotopov v okrese Levice.

V rámci mapovania boli zistené aj lokality so vzácnymi a osobitne chránenými druhmi vtákov, ako sú napríklad ľabtuška poľná (Anthus campestris), včelárik zlatý (Merops apiaster), chriašť malý (Porzana parva), dudok chochlatý (Upupa epops), bučiačik malý (Ixobrychus minutus), prepelica poľná (Coturnix coturnix), včelár lesný (Pernis apivorus), a iné. Súčasne boli zaznamenané aj negatívne zistenia – ani v jednom kvadráte nebola zaznamenaná jarabica poľná (Perdix perdix) a na mnohých vhodných lokalitách (vodné nádrže s porastom tŕstia) absentovala strnádka trsťová (Emberiza schoeniclus).

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík