Slovenské zubry v Rumunsku

Začiatkom februára bolo premiestnených z objektu Topoľčianskej zubrej zvernice do Rumunska 6 zubrov hrivnatých. Doplnili tak celkový počet 11  transportovaných zubrov, ktorý začal v roku 2022.

Zubry budú umiestnené v rámci reintrodukčného programu do voľnej prírody v pohorí Fagaraš (Munții Făgăraș). Správca zvernice – Lesy SR, š.p., OZ Tribeč spolupracoval pri transporte zubrov s rumunskou organizáciou Foundation Conservation Carpathia.

Zubor hrivnatý je blízky príbuzný bizóna amerického. Tento druh je európskym endemitom a najväčším voľne žijúcim živočíchom na území Slovenska. Od roku 2004 trvalo žije voľná črieda zubrov na severovýchodnom Slovensku v Národnom parku Poloniny.

Text: admin

Foto: S. Harvančík