Spolupráca na Atlase hniezdneho rozšírenia vtákov na Slovensku

Spolupráca na Atlase hniezdneho rozšírenia vtákov na Slovensku

Monitoring a mapovanie vtáctva pre nový Atlas vtákov SR boli v roku 2019 zrealizované v rámci tzv. malých členských projektov v spolupráci so SOS/BirdLife Slovensko na území v pôsobnosti správy. Cieľom projektov bolo mapovanie vtákov pre nový atlas – doplnenie údajov o hniezdiacom vtáctve v nedostatočne preskúmaných kvadrátoch v okresoch Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Nitra, Zlaté Moravce a Levice.  Samotné mapovanie prebiehalo na vybraných lokalitách podľa pokynov koordinátora mapovania Jozefa Ridzoňa. Zisťovali sme výskyt, čo najvyššiu preukázateľnosť hniezdenia a početnosť. Na základe zistených výsledkov sme v konkrétnych prípadoch aj zabezpečovali ochranu na ohrozených lokalitách.  Nakoľko nás finančne podporila SOS/BirdLife Slovensko finančným príspevkom  na PHM, mohli sme zrealizovať viacero ciest do terénu aj v rámci víkendov s využitím súkromných motorových vozidiel.

Zaznamenaných bolo celkom 12 druhov hniezdiacich dravcov, 6 druhov sov a 120 druhov ostatného vtáctva. Zo vzácnejších hniezdiacich dravcov sme dokladovali prvé hniezdenie haje červenej v okrese Levice. Na celom sledovanom území evidujeme hniezdenie 15 párov orla kráľovského, 2 párov orla skalného, 3 párov orla krikľavého a 7 párov sokola sťahovavého. Zo sov sme zaznamenali hniezdenie plamienky driemavej a kuvika obyčajného v nami inštalovaných búdkach v objektoch poľnohospodárskych družstiev. V pohorí Tribeč sme dokladovali po prvýkrát hniezdenie sovy dlhochvostej. Zistené boli aj zriedkavé druhy iných vtákov, ako lelek lesný, muchárik malý, bučiačik malý, brehula riečna a žiaľ, ku zriedkavým druhom patrí už aj cíbik chochlatý. Celkom absentovala jarabica poľná (tú sme však zistili v dvoch kvadrátoch v zimnom období, takže je predpoklad, že tam aj hniezdi). Pokračovala absencia strnádky trsťovej na viacerých vhodných hniezdnych lokalitách, tak ako v minulom roku. Kúdelníčku lužnú sme nenašli prakticky nikde. Naopak u včelárika zlatého je stúpajúca početnosť.

Faunistické údaje boli priebežne zaznamenávane do databázy Aves symfony.

Text: Stanislav Harvančík, Ladislav Šnírer, Andrej Dubravský

Foto: S. Harvančík