V Nitre boli odchytené invázne nutrie riečne

Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) koncom novembra koordinovala odchyt nutrie riečnej. V spolupráci s partnerskými organizáciami bolo v meste ako aj v okolí Nitry odchytených viac ako 30 jedincov tohto invázneho druhu živočícha.

Ako uvádza riaditeľ Správy CHKO Ponitrie Radimír Siklienka: „Cieľom akcie bolo overiť metodiku odchytu tohoto druhu do živolovných pascí, eliminácia početnej populácie nutrie v intraviláne mesta Nitra a monitoring ich zdravotného stavu. Veľmi dôležité bude zamerať sa na osvetu ohľadom nevhodnosti prikrmovania nielen nutrie, ale aj ďalších voľne žijúcich živočíchov.“

Nutria sa úspešne adaptovala na život v prostredí močiarov, vodných nádrží, rybníkov a riek, predovšetkým v centrálnej časti Žitného ostrova. Najväčšie škody spôsobuje najmä na Podunajsku a Záhorí. Pre človeka predstavuje zvýšené riziko prenosu črevných parazitov či bakteriálneho ochorenia. Nutria riečna je invázny druh živočícha, ktorý predstavuje ohrozenie biodiverzity a spôsobuje straty hospodárskym a bezpečnostným záujmom človeka. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ (č. 1143/2014, čl. 7) sa invázne nepôvodné druhy vzbudzujúce obavy EÚ nesmú úmyselne držať, rozmnožovať, chovať a ani púšťať do voľnej prírody.

V zmysle našej národnej legislatívy (Zákon č. 150/2019 Z.z.) má zároveň každý vlastník, resp. správca alebo užívateľ pozemku povinnosť tieto invázne druhy odstraňovať. Ak ide o nepôvodné invázne druhy zveritieto povinnosti zabezpečuje užívateľ poľovného revíru. Pri nedodržaní uvedených opatrení je možné stanoviť pokutu až do výšky 900 eur, pri fyzických osobách – podnikateľoch alebo právnických osobách je to až do výšky 15 000 eur.

Správa CHKO Ponitrie ŠOP SR pri novembrovom odchyte úzko spolupracovala s mestom Nitra, Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Správou povodia dolnej Nitry ako aj Obvodnou poľovníckou komorou v Nitre.

Niekoľko jedincov odchytených nutrií bolo poslaných na vyšetrenie do špecializovaného veterinárneho laboratória z dôvodu zistenia možných zdravotných rizík. Pri monitoringu a odchyte nutrií asistovali dobrovoľníci z radov študentov UKF v Nitre, Fakulty prírodných vied a Ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity.

Správa CHKO Ponitrie plánuje zvolať stretnutie spolupracujúcich organizácií za účelom vyhodnotenia výsledkov s návrhom opatrení ohľadom ich využitia v ďalšej praxi. Súčasťou opatrení bude aj príprava informačnej kampane zameranej na osvetu ohľadom nevhodnosti prikrmovania voľne žijúcich inváznych  živočíchov.

Ako dopĺňa Radimír Siklienka: „Osvetovú kampaň by sme chceli realizovať v spolupráci s mestom Nitra a študentmi vysokých škôl, ktorí s nami spolupracovali. Zákaz takéhoto prikrmovania zatiaľ nemá oporu v našej legislatíve. Pokiaľ nepresvedčíme verejnosť o nevhodnosti prikrmovania, resp. nezmení sa príslušná legislatíva, predpokladáme, že sa nám nepodarí populáciu tohto druhu v meste úplne eliminovať.“

Aj v tejto súvislosti ŠOP SR neodporúča kontakt s predmetným druhom živočícha a zároveň upozorňujeme na nevhodnosť prípadného kŕmenia alebo akúkoľvek starostlivosť o uvedený invázny druh.

Doplňujúce informácie:

 Legislatíva k problematike inváznych druhov :

Text: ŠOP SR

Foto: S. Harvančík