Vytváranie hniezdnych podmienok patrí u nás k tým najstarším metódam ochrany vtáctva, ktorým sa posilňujú a vytvárajú stabilné populácie vtákov. Aby vtáčie búdky plnili svoj účel, musia byť správne skonštruované a optimálne umiestnené. Najpoužívanejším druhom vtáčej búdky je dosková búdka.

Vyvesenie búdky je minimálne tak dôležité ako jej výroba. Niekedy aj kvalitne vyrobená búdka nemusí byť vždy obsadená tým druhom vtákov, pre ktorého je určená, ak nie je vhodne umiestnená v teréne. Treba si uvedomiť, kde tento vták žije, aké má potravné a hniezdne nároky.

V územnej pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie prevádzkujeme 10 monitorovacích lokalít s aktuálne inštalovanými 530 búdkami pre spevavce. Lokality sa nachádzajú v okrese Prievidza (5), Bánovce nad Bebravou (2), Topoľčany (1) a Nitra (2). Zahŕňajú rôzne typy biotopov (dubiny, bučiny, lužné lesy, sad a kroviny) s rôznym vekom prevažne od 40 do 80 rokov. V okrese Prievidza je inštalovaných navyše 20 polobúdok pre sokoly myšiare (Falco tinnunculus).

Jeseň a zima sú najvhodnejším obdobím pre inštaláciu vtáčích búdok. Podrobnosti o výrobe a inštalácii vtáčích búdok nájdete aj v článku na:

http://www.sopsr.sk/publikacie/chus/chus_91_nahlad.pdf

 

Text a foto: RNDr. Vladimír Slobodník, CSc.