Vzácny zimný hosť na Ponitrí

Hoci je táto zima pomerne skúpa na operených zimných hostí zo severu, močiarnička tichá (Lymnocryptes minimus) nesklamala ani túto zimu. Tento malý zástupca bahniakov (18 – 20 cm dĺžky vrátane 4 cm zobáka) hniezdi pravidelne v rámci Európy len v Škandinávii a severnom Rusku a u nás sa vyskytuje zriedkavo počas migrácie na zimoviská v severozápadnej Európe a severnej a západnej Afrike. Malá časť vtákov v strednej Európe aj prezimuje. Na Ponitrí je močiarnička pravidelne zimujúcim  vtákom na mineralizovaných  prameňoch neďaleko Bojníc,  ktoré nezamŕzajú ani počas silných mrazov. Po prvýkrát tu bola zistená druhým z autorov v decembri 1984 a odvtedy sú tieto lokality pravidelne ornitologicky monitorované, pričom sa tu každoročne v zime zisťujú 1 – 2 exempláre, najviac  5 ex. Doteraz tu bolo okrúžkovaných 13 exemplárov. Kontrolnými odchytmi bolo v dvoch prípadoch zistené zimovanie toho istého jedinca počas celej zimy. V jednom prípade sa iná močiarnička vrátila zimovať i nasledujúcu zimu.

Močiarnička je typická veľmi dobrým maskovaním v teréne, v prípade nebezpečenstva ustrnie v typickej polohe so zobákom vnoreným z časti vo vode a očami sleduje okolie. V takejto polohe dokáže vydržať aj niekoľko hodín, pokiaľ nebezpečenstvo pominie. Vtedy ju síce ťažko spozorovať, ale keď sa to podarí, dá sa fotografovať z malej vzdialenosti.

Pravidelné zimovanie močiarničiek v Bojniciach naznačuje, že toto miesto im mimoriadne vyhovuje, čo spolu s výskytom ďalších vzácnych živočíchov nás vedie k záveru, že tieto pramene a mokrade si zasluhujú našu ochranu.

 

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík a Ing. Vladimír Šrank